Algemene spelvoorwaarden voor HERO BOMBER
April 2022
Building Heroes

1. Algemeen

1.1  Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Building Heroes Holding, MediArena 12, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht (hierna: “Aanbieder”) georganiseerde actie HERO BOMBER (hierna: de “Actie”), waarbij deelnemers, die voldoen aan de voorwaarden een bomber jacket ontvangen. Zolang de voorraad strekt.

1.2  De actie is specifiek bedoel voor deelnemers vanaf 18 jaar woonachtig in Nederland, student aan één van onderstaande opleidingen:

1.2.1  Hbo/wo bachelor Bouwkunde, Bouwmanagement, Built Environment, Technische bedrijfskunde of Civiele Techniek.

1.2.2  Hbo/wo master Construction Management & Engineering, Architecture of Civil Engineering.

1.2.3  De deelnemer volgt de opleiding aan een Nederlandse hogeschool of Universiteit.

1.3  De Actie wordt georganiseerd van 6 april 2022 tot en met 31 mei 2022 of tot hoe lang de voorraad strekt. Anders dan op deze datum kan niet worden meegedongen naar een prijs.

1.4  Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers.

2. Deelname

2.1.  De actie bestaat uit het achterlaten van de gegevens van Deelnemer die bestaan uit NAW- gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

2.2.  Deelnemers dingen alleen mee naar een prijs indien aan alle onderdelen van de Actie als beschreven in artikel 2.1 is voldaan.

2.3.  Deelnemer kan slechts eenmalig meedoen aan de Actie en staat ervoor in dat er verstrekte gegevens juist en volledig zijn.

2.4.  Deelname aan de Actie is kosteloos.

2.5.  De Aanbieder is gerechtigd Deelnemer uit te sluiten van de Actie indien Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen of in strijd met de Spelvoorwaarden handelt dan wel indien het verloop van de Actie op oneerlijke wijze door Deelnemer is beïnvloed. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de Deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.

3. Prijs en uitreiking

3.1.  Indien Deelnemer(s) voldoet aan de voorwaarden uit de Spelvoorwaarden, ontvangt de Deelnemer een helden bomber jacket

3.2.  De prijswinnaars krijgen direct bericht van Aanbieder, nadat er voldaan is aan de voorwaarden.

3.3.  De Deelnemer dient een geldig Nederlands aflever adres op te geven. De prijs wordt alleen op een Nederlands (woon) adres afgeleverd.

3.4.  De prijs is persoonsgebonden. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.

4. Persoonsgegevens

4.1.  Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de Actie te kunnen deelnemen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ter realisatie van de Actie en de daaruit voortvloeiende prijsuitreiking en worden uit naam van deze actie gedeeld met partij die de prijs aanbiedt.

4.2.  Deelnemer erkent door deelname aan de prijsvraag op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet in de privacy policy.

5. Aansprakelijkheid

5.1.  Deelname aan de Actie geschiedt voor eigen risico. Aanbieder en door haar ingeschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van i) deelname aan de Actie, ii) het onvermogen deel te nemen, iii) uitslagen van de Actie. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

5.2.  Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Aanbieder voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Aanbieder tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

5.3.  Aanbieder is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegaan inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke gegevens.

6. Toepasselijk recht en forumkeuze

6.1.  Op deze Spelvoorwaarden, alsmede de Actie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2.  Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met Gedragscode Promotionele Kansspelen.

6.3.  Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Aanbieder.

6.4.  In geval van klachten of opmerkingen ten aanzien van de Actie kan contact opgenomen worden met via info@buildingheroes.nl, MediArena 12, 1114 BC Amsterdam – Duivendrecht.

De Spelvoorwaarden zijn opgesteld op 6 april 2022.